حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


رسول واعظ ترشیزی
معاون دانشجویی و فرهنگی


مجید آقاعلیخانی
معاون پژوهشی


ناصر صفائی
معاون اداری و مالی


سیدابوالقاسم مرتضوی
معاون آموزشی


رسول واعظ ترشیزی

مدیران گروه‌ها


بیوتکنولوژی کشاورزی


نیما احمدی
باغبانی


علیرضا بابایی
بیماری‌شناسی گیاهی


مجید پدرام
حشره‌شناسی کشاورزی


حمیدرضا حاجی قنبر
صنایع غذایی


زهره حمیدی اصفهانی
اقتصاد کشاورزی


صادق خلیلیان
مهندسی مکانیک بیوسیستم


محمدهادی خوش تقاضا
خاک‌شناسی


رسول راهنمائی
ترویج و آموزش کشاورزی


عنایت عباسی
ژنتیک و به‌نژادی گیاهی


قاسم کریم زاده
پرورش و مدیریت طیور


محمدامیر کریمی ترشیزی
سازه‌های آبی


جمال محمدولی سامانی
زراعت


سیدعلی محمد مدرس ثانوی
مهندسی منابع آب


سعید مرید
دامپروری


علی اکبر مسعودی
آبیاری و زهکشی


سیدمجید میرلطیفی