حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


علی اصغر طالبی كهدوئی
معاون دانشجویی و فرهنگی


مجید آقاعلیخانی
معاون پژوهشی


ناصر صفائی
معاون اداری و مالی


سید ابوالقاسم مرتضوی
معاون آموزشی


رسول واعظ ترشیزی

مدیران گروه‌ها


بیوتکنولوژی کشاورزی


نیما احمدی
حشره‌شناسی کشاورزی


حمیدرضا حاجی قنبر
صنایع غذایی


زهره حمیدی اصفهانی
اقتصاد کشاورزی


صادق خلیلیان
مهندسی مکانیک بیوسیستم


محمدهادی خوش تقاضا
خاک‌شناسی


رسول راهنمائی
پرورش و مدیریت طیور


فرید شریعتمداری
بیماری‌شناسی گیاهی


ناصر صفائی
باغبانی


علی اصغر طالبی كهدوئی
ترویج و آموزش کشاورزی


عنایت عباسی
ژنتیک و به‌نژادی گیاهی


قاسم كریم زاده
سازه‌های آبی


جمال محمدولی سامانی
زراعت


سید علی محمد مدرس ثانوی
مهندسی منابع آب


سعید مرید
دامپروری


علی اكبر مسعودی
آبیاری و زهکشی


سید مجید میرلطیفی