فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: نظرسنجی از دانش‌آموختگان دانشگاه در مرحله فراغت از تحصیل دکتری 8
فرم شماره 2: فرم تعیین استاد راهنما دکتری 36
فرم شماره 3: فرم تسویه حساب از دانشگاه دکتری 12
فرم شماره 4: فرم درخواست تمدید تحصیلی اول ورودی 84 و بعد از آن دکتری 3
فرم شماره 5: فرم درخواست تمدید تحصیلی دوم ورودی 84 و بعد از آن دکتری 0
فرم شماره 6: فرم درخواست تمدید تحصیلی ورودی 88 و بعد از آن دکتری 14
فرم شماره 7: فرم صورتجلسه نمره سمینار دکتری 4
فرم شماره 8: فرم آزمون جامع 1 دکتری 22
فرم شماره 9: فرم درخواست انصراف از تحصیل دکتری 10
فرم شماره 10: فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (1) دکتری 12
فرم شماره 11: فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (2) دکتری 9
فرم شماره 12: کاربرگ نظرخواهی کیفیت تدریس دانش‌آموختگان ممتاز دکتری 4
فرم شماره 13: فرم درخواست تجدید نظر نمره امتحانی دکتری 1
فرم شماره 14: فرم درخواست مرخصی تحصیلی دکتری 7
فرم شماره 15: فرم معرفی اعضاء هیات داوران جلسه صلاحیت مدرسی دکتری 1
فرم شماره 16: فرم گزارش وضعیت تحصیل دکتری 10
فرم شماره 17: فرم تسویه حساب امور دانشجویی دکتری 9
فرم شماره 18: فرم تسویه حساب از دانشکده کشاورزی دکتری 8
فرم شماره 19: فرم درخواست دانشجو درخصوص عدم انتخاب واحد دکتری 0
فرم شماره 20: فرم کار برگ هماهنگی برگزاری آزمون جامع کتبی و شفاهی دکتری 9
فرم شماره 1: نظرسنجی از دانش‌آموختگان دانشگاه در مرحله فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد 9
فرم شماره 2: فرم درخواست تمدید تحصیلی اول کارشناسی ارشد 14
فرم شماره 3: فرم تسویه حساب از دانشگاه کارشناسی ارشد 21
فرم شماره 4: فرم درخواست تمدید تحصیلی دوم کارشناسی ارشد 7
فرم شماره 5: فرم صورتجلسه نمره سمینار کارشناسی ارشد 3
فرم شماره 6: فرم درخواست انصراف از تحصیل کارشناسی ارشد 14
فرم شماره 7: فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (1) کارشناسی ارشد 10
فرم شماره 8: فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (2) کارشناسی ارشد 9
فرم شماره 9: کاربرگ نظرخواهی کیفیت تدریس دانش‌آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد 6
فرم شماره 10: فرم درخواست تجدید نظر نمره امتحانی کارشناسی ارشد 6
فرم شماره 11: فرم درخواست مرخصی تحصیلی کارشناسی ارشد 7
فرم شماره 12: فرم معرفی اعضاء هیأت داو ران جلسه صلاحیت مدرسی کارشناسی ارشد 10
فرم شماره 13: فرم تسویه حساب امور دانشجویی کارشناسی ارشد 20
فرم شماره 14: فرم تسویه حساب از دانشکده کشاورزی کارشناسی ارشد 22
فرم شماره 15: فرم درخواست دانشجو درخصوص عدم انتخاب واحد کارشناسی ارشد 5فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
  فرم شماره 1: فرم گزارش پایان‌نامه‌های مصوب کارشناسی ارشد 21
  فرم شماره 2: دستوالعمل نگارش پایان‌نامه و رساله کارشناسی ارشد 61
  فرم شماره 3: فرم گزارش سه‌ماهه کارشناسی ارشد 19
  فرم شماره 4: تعهدنامه خارج نمودن نمونه کارشناسی ارشد 3
  فرم شماره 5: شیوه نامه تمدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 2
  فرم شماره 6: فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی بین دانشکده‌ها کارشناسی ارشد 0
  فرم شماره 7: فرم تعیین استاد راهنما و موضوع سمینار کارشناسی ارشد 7
  فرم شماره 8: فرم تعیین استاد راهنما کارشناسی ارشد 8
  فرم شماره 9: فرم درخواست شرکت در کارگاه آموزشی داخلی کارشناسی ارشد 3
  فرم شماره 10: فرم درخواست شرکت در کارگاه‌های آموزشی خارجی کارشناسی ارشد 1
  فرم شماره 11: فرم دریافت حق عضویت در انجمن‌های داخلی و خارجی کارشناسی ارشد 3
  فرم شماره 12: فرم معرفی‌نامه دانشجویان به سایر مراکز کارشناسی ارشد 3
  فرم شماره 13: کار برگ تغییر عنوان پایان‌نامه و رساله کارشناسی ارشد 25