جدیدترین اخبار
{f:tip}
ارتقاء آقای دکتر رامین کریم زاده به مقام استادی
ارتقاء آقای دکتر رامین کریم زاده30 بهمن 1396
{f:tip}
اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن ماه 1396
اطلاعیه مدیریت آموزشی در خصوص امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن ماه 13968 بهمن 1396
{f:tip}
درگذشت آقای دکتر عبدالصمد زرین‌قلم، عضو هیأت علمی(بازنشسته) دانشکده مهندسی شیمی
درگذشت آقای دکتر عبدالصمد زرین‌قلم، عضو هیأت علمی(بازنشسته) دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس16 دي 1396
{f:tip}
انتصاب آقای دکتر محسن نصرتی به عنوان مدیر گروه بیوتکنولوژی و زیست پزشکی دانشکده مهندسی شیمی
انتصاب مدیر گروه جدید مهندسی بیوتکنولوژی و زیست پزشکی13 دي 1396