حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


رسول واعظ ترشیزی
معاون دانشجویی و فرهنگی


مجید آقاعلیخانی
معاون پژوهشی


ناصر صفائی
معاون اداری و مالی


سیدابوالقاسم مرتضوی
معاون آموزشی


غلام حسن نجفی

مدیران گروه‌ها


بیوتکنولوژی کشاورزی


نیما احمدی
باغبانی


علیرضا بابایی
صنایع غذایی


محسن برزگربفروئی
بیماری‌شناسی گیاهی


مجید پدرام
حشره‌شناسی کشاورزی


حمیدرضا حاجی قنبر
مهندسی مکانیک بیوسیستم


محمدهادی خوش تقاضا
خاک‌شناسی


رسول راهنمائی
ترویج و آموزش کشاورزی


عنایت عباسی
پرورش و مدیریت طیور


محمدامیر کریمی ترشیزی
دامپروری


محمدامیر کریمی ترشیزی
آبیاری و زهکشی


جمال محمدولی سامانی
سازه‌های آبی


جمال محمدولی سامانی
مهندسی منابع آب


جمال محمدولی سامانی
زراعت


علی مختصی بیدگلی
ژنتیک و به‌نژادی گیاهی


احمد معینی
اقتصاد کشاورزی


سید حبیب اله موسوی