دانشکده کشاورزی

 

گروه های آموزشی

آبیاری و زهکشی

مهندسی منابع آب

سازه های آبی

خاک شناسی

دامپروری

پرورش و مدیریت طیور

ژنتیک و به نژادی گیاهی

بیوتکنولوژی کشاورزی

باغبانی

زراعت

حشره شناسی کشاورزی

بیماری شناسی گیاهی

اقتصاد کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی

صنایع غذایی

مهندسی مکانیک بیوسیستم

 

معاون پژوهشی

اداره پژوهش

کتابخانه

آزمایشگاه مرکزی

 

معاون دانشجویی و فرهنگی

اداره امور دانشجویی

اداره امور فرهنگی و فوق برنامه

 

معاون آموزشی

اداره آموزش

 

معاون اداری و مالی

اداره امور اداری

اداره فنی و عمرانی