ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 ریز ازدیادی درختان میوه باغبانی محسن یادگاری 48292553
2 فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه باغبانی محسن یادگاری 48292553
3 فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی و دارویی باغبانی محسن یادگاری 48292553
4 آزمایشگاه خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی مهندسی مکانیک بیوسیستم اکبر کولیوند 48292479
5 آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری و کنترل خودکار مهندسی مکانیک بیوسیستم اکبر کولیوند 48292043
6 مرکز تحقیقات بیو انرژی مهندسی مکانیک بیوسیستم هادی زارع 48292572
7 آزمایشگاه مکانیک خاک مهندسی مکانیک بیوسیستم 48292312
8 فیزیولوژی و سم شناسی حشره‌شناسی کشاورزی ابوطالب موسی زاده 48292447
9 آزمایشگاه بیودیزل مهندسی مکانیک بیوسیستم هادی زارعی 8284
10 آزمایشگاه مبانی الکترونیک مهندسی مکانیک بیوسیستم اکبر کولیوند 48292487
11 کارگاه ساخت و تولید مهندسی مکانیک بیوسیستم
12 گلخانه تحقیقاتی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم 48292487
13 بیولوژی مولکولی حشره‌شناسی کشاورزی ابوطالب موسی زاده 48292212
14 مرفولوژی و کنه شناسی حشره‌شناسی کشاورزی ابوطالب موسی زاده 48292443
15 فیزیولوژی و سم شناسی حشره‌شناسی کشاورزی ابوطالب موسی زاده 48292447
16 اکولوژی و کنترل بیولوژیک آفات حشره‌شناسی کشاورزی ابوطالب موسی زاده 48292489
17 کشت و پرورش شماره 90 حشره‌شناسی کشاورزی ابوطالب موسی زاده 48292569
18 کشت و پرورش شماره 95 حشره‌شناسی کشاورزی ابوطالب موسی زاده 48292024
19 بهنژادی سبزی ها باغبانی محسن یادگاری 48292553
20 گلخانه زراعت زراعت امیر محمد آزاده 48292442
21 آزمایشگاه 4-کارگاه هیدرولیک مهندسی و مدیریت آب امیر هادی صفوی نیا 48292076
22 آزمایشگاه زراعت زراعت امیر محمد آزاده 48292442
23 آزمایشگاه سیتوژنتیک، ژنتیک مولکولی و نشانگرها ژنتیک و به‎نژادی گیاهی عبد الجبار ایری 48292138
24 آزمایشگاه تغذیه دام دامپروری هادی کاظمی 09123949849
25 آزمایشگاه 1 مهندسی رودخانه و مدل های فیزیکی مهندسی و مدیریت آب امیر هادی صفوی نیا 48292603
26 آزمایشگاه شیمی و تجزیه دستگاهی صنایع غذایی امیررضا تألهی 48292612
27 آزمایشگاه خواص بیوفیزیک و رئولوژی صنایع غذایی امیررضا تألهی 48292612
28 آزمایشگاه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی صنایع غذایی امیررضا تألهی 48292612
29 آزمایشگاه تغذیه X پرورش و مدیریت طیور هادی کاظمی 09123949849
30 آزمایشگاه ژنتیک و اصلاح دام دامپروری هادی کاظمی 09123949849