علی رضائی کیا

علی رضائی کیا

رئیس امور اداری
48292312
a.rezaie@modares.ac.ir
مرجان آزموده فرد
مرجان آزموده فرد

کارشناس آزمایشگاه

48292492
m.azmoodeh@modares.ac.ir
اعظم ابراهیمی

کارشناس پژوهشی

48292188
بابك ارجمندقجور
بابك ارجمندقجور

کتابدار

48292082
b_arjmand@modares.ac.ir
عبدالجبار ایری
عبدالجبار ایری

مسئول آزمایشگاه

48292138
a_iri@modares.ac.ir
میترا بختیاری مقدم
میترا بختیاری مقدم

كارشناس خدمات آموزشی

48292175
m.bakhtiari@modares.ac.ir
اكبر برسائی
اكبر برسائی

کارشناس مجله جست

48292287
a.bosaei@modares.ac.ir
 حمیدرضا بیگلی
حمیدرضا بیگلی

کارشناس (مسئول مجله جست)

68292287
h.bigli@modares.ac.ir
 امیررضا تالهی
امیررضا تالهی

مسئول آزمایشگاه

48292612
taallohi@modares.ac.ir
محمود جعفری

راننده

48292571
 فتح اله جمالی كیكوج
فتح اله جمالی كیكوج

کاردان مسئول دفتر

48292005
f_jamali@modares.ac.ir
 یوسف حاجی اسفندیاری
یوسف حاجی اسفندیاری

امین اموال

48292059
y.esfandiari@modares.ac.ir
صغری حکیم پور

کارشناس گروه ترویج و آموزش کشاورزی

48292062
 شهرام خدادادی
شهرام خدادادی

كارشناس مسئول رایانه

48292010
sh_khodadi@modares.ac.ir
 سیدمصطفی خلیلی
سیدمصطفی خلیلی

كارشناس

48292009
sm.khalili@modares.ac.ir
ولی  رضایی حاجی‌کندی
ولی رضایی حاجی‌کندی

کارشناس آزمایشگاه

rezaei@modares.ac.ir
 سیده میمنت رفیعی آتشگاه
سیده میمنت رفیعی آتشگاه

مسئول دفتر

48292007
rafiei-m@modares.ac.ir
سیدمحمدایمان روح الامینی
سیدمحمدایمان روح الامینی

کارشناس روابط عمومی

48292034
i.roholamini@modares.ac.ir
 هادی زارعی دارانی
هادی زارعی دارانی

كارشناس كارگاه

48292572
h.zareie@modares.ac.ir
سیدعلی اكبر ساداتی
سیدعلی اكبر ساداتی

مسئول آزمایشگاه

48292041
saa.sadati@modares.ac.ir
سیدمرتضی سیدی

كارپرداز

s.seyedi@modares.ac.ir
 سمیه شجاع دیوان
سمیه شجاع دیوان

ماشین نویس

48292074
shojadivan@modares.ac.ir
علی شمسی
علی شمسی

رییس (كارشناس )

alishamsi@modares.ac.ir
سید امیرهادی صفوی نیا

مسئول آزمایشگاه

48292597
safavinia@modares.ac.ir
زهرا طبیب زاده قمصری

مسئول آزمایشگاه

48292172
z.tabibzadeh@modares.ac.ir
 طاهره غنمی
طاهره غنمی

كاردان

48292033
ghanami@modares.ac.ir
 جعفر فرمنی
جعفر فرمنی

رئیس اداره آموزش

48292179
farmuni@modures.ar.ir
همایون فرهادیان

كارشناس گروه

48292012
هادی كاظمی گل ختمی
هادی كاظمی گل ختمی

مسئول آزمایشگاه

48292377
kazemi-h@modares.ac.ir
آرش كاظمیان اصلی
آرش كاظمیان اصلی

کارشناس گروه

48292511
a_kazemian@modares.ac.ir
امین محمدی فیروز
امین محمدی فیروز

كاردان

48292055
am.firooz@modares.ac.ir
 سیدمرتضی مدرس وامقی
سیدمرتضی مدرس وامقی

كارشناس گروه

48292444
vameghi@modares.ac.ir
نجمه ملكی
نجمه ملكی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

48292459
n.maleki@modares.ac.ir
 ابوطالب موسی زاده یاشل
ابوطالب موسی زاده یاشل

کارشناس گروه

48292430
mousazadeh@modares.ac.ir
هاشم نریمانی سورستانی
هاشم نریمانی سورستانی

آتش نشان

48292166
h.narimani@modares.ac.ir
 سمیه نوری
سمیه نوری

كاردان

48292055
s.noori@modares.ac.ir
محمدحسن وكیل پور

كارشناس گروه

48292030
vakilpoormh@modares.ac.ir
 طاهره هدایتی لسكوكلایه
طاهره هدایتی لسكوكلایه

مسئول دفتر

48292006
t.hedaiati@modares.ac.ir
محسن یادگاری
محسن یادگاری

مسئول آزمایشگاه

48292230
myadegari@modares.ac.ir