معاونین دانشگاه


 

معاون آموزشی
محمدرضا کلباسی مسجدشاهی
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

معاون دانشجویی
مسعود رضائی
استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

معاون فرهنگی و اجتماعی
محمدجواد ناطق
استاد دانشکده مهندسی مکانیک

معاون پشتیبانی و منابع انسانی
سیدمهدی موسوی کوهپر
دانشیار دانشکده علوم انسانی

معاون پژوهشی و فناوری
یعقوب فتح الهی ننه کران
استاد دانشکده علوم پزشکی