دفتر ریاست دانشگاه در حوزه‌های مختلفی انجام وظیفه می‌کند؛