ساختار سازمانی


 

ریاست دانشگاه

 

حراست

اداره حراست

اداره انتظامات

 

مدیریت روابط عمومی

اداره روابط عمومی

اداره امور فنی - هنری

 

دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد

گروه نظارت و ارزیابی

گروه بهینه سازی عملکرد

اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات

 

دفتر همکاری های علمی و بین المللی

 

دفتر برنامه و بودجه

 

دفتر ریاست

دبیرخانه شورا و هیأت رئیسه

دبیرخانه هیأت امنا

دبیرخانه گزینش کارکنان

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی

دبیرخانه تخلفات اداری کارکنان و انتظامی هیأت علمی

دبیرخانه هیأت ممیزه

دبیرخانه تشکل های اسلامی