دندانپزشکی


 
روز نام  دندانپزشک ساعت کاری
شنبه خانم دکتر اشرفی 9-13
یکشنبه آقای دکتر شاطری

خانم دکتر اشرفی

9-13

9-13

دوشنبه خانم دکتر اشرفی

9-17:15

سه شنبه آقای دکتر شاطری

خانم دکتر اشرفی

9-17:15

9-17:15

چهارشنبه

خانم دکتر اشرفی

9-13

شماره تماس نوبت دهی و پذیرش دندانپزشکی: 88335221 و 82883249