واحد قراردادها


 

bulletشرح وظایف واحد قراردادها

  • انطباق مفاد و مندرجات قراردادها و تفاهم نامه ها با قوانین و مقررات موضوعه، آیین نامه ها، بخشنامه ها و آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه
  • تنظیم، اصلاح و تأیید نهایی کلیه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای داخلی و بین‌المللی دانشگاه با اشخاص حقیقی و حقوقی
  • بررسی و اعلام نظر در خصوص اختلافات مالیاتی، بیمه‌ای، اجرایی و ... قراردادها و اظهارنظر حقوقی در خصوص تفسیر مواد و شرایط قراردادها
  • تنظیم و ارائه قراردادهای یک نواخت به منظور تسهیل امور واحدهای مختلف دانشگاه
  • بازنگری و اصلاح و رفع نواقص قراردادهای یک نواخت گذشته دانشگاه
  • طبقه‌بندی و ثبت و بایگانی یک نسخه از کلیه تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقده در واحدهای مختلف دانشگاه
  • بررسی و اعلام نظر در زمینه تببین، تفسیر و رفع ابهام از قوانین، آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی دانشگاه
  • ارائه مشاوره و مشارکت در نحوه واگذاری املاک مازاد دانشگاه به بخش خصوصی از طریق قرارداد اجاره به قمیت کارشناسی و بر اساس آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه.
  • شرکت در کمیسیون مناقصات و جلسات پیش مناقصه و مزایده و ارزیابی کیفی و احراز صلاحیت اشخاص شرکت‌کننده در مناقصه و مزایده
  • ارائه مشاوره به واحدها و بخش‌های مختلف دانشگاه در خصوص اجرای صحیح قوانین و مقررات در موضوعات مختلف از جمله چگونگی برگزاری مناقصه و مزایده، انجام معاملات دولتی، اخذ و سپردن ضمانت‌‌نامه‌ها، به‌کارگیری نیرو، امور تامین اجتماعی و کار، و ...