فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
برگه درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 33
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمي بين‌المللي خارج از كشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 20
شرایط استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری به همراه کاربرگ -وزارت علوم دکتری 205
برگه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 61
فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی دکتری 50
فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی (سندمالی یا دانشجویی) دکتری 74
برگه گزارش سفر دانشجویان دکتری دکتری 148
برگه استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 28
طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 464
تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر درجلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 198
فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری دکتری 167
درخواست ارائه سمینار شش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 257
برگه صورتجلسه سمینارشش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 286
برگه صورتجلسه پیش دفاع دکتری دکتری 246
برگه صورتجلسه دفاع ازرساله دکتری دکتری 147
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 109
برگه ارزیابی محتوای رساله دکتری دکتری 115
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله دکتری 75
راهنماي نگارش و تدوين رساله دکتری دکتری 405
برگه ارزیابی مستندات پژوهشی رساله دکتری دکتری 108
برگه ارزيابی مديریت پژوهشی رساله دکتری دکتری 77
حکم تصویب موضوع رساله دکتری دکتری 123
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور مشترک 13
درخواست شركت در كارگاه‌های خارج از كشور مشترک 7
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی ـ تخصصی داخل و خارج كشور مشترک 39
برگه درخواست شركت در مجامع علمی داخل كشور برای دانشجویان مشترک 14
برگه گزارش سه ماهه مشترک 554
برگه قرارداد مشترک 59
برگه صورتجلسه مشترک 154
برگه هزینه‌كرد پشتیبانی پایان‌نامه / رساله مشترک 130
برگه مجله چكیده پایان‌نامه‌های ایران (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) مشترک 116
برگه مقالات مستخرج از پایان‌نامه / رساله دانشجویان مشترک 219
برگه انتخاب رساله / پایان‌نامه برتر دانشجویی مشترک 119
برگه استفاده از امكانات آزمایشگاهی مشترک 374
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله مشترک 52
برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 397
نمونه حاشیه‌بندی صفحات شروع هر فصل پایان‌نامه / رساله مشترک 331
آئین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 533
آئين نامه چاپ پایان‌نامه /رساله دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 583
معرفی‌نامه مشترک 82
برگه پرسشنامه ايمنی، بهداشت و محيط زيست همراه پروپوزال مشترک 245
فرم صدور مجوز همکار تحقیقاتی مشترک 53
برگه ارائه مقاله در مجمع علمي خارج از كشور هیات علمی 11
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمی بين‌المللی خارج از كشور هیات علمی 9
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی- تخصصی داخل و خارج كشور هیات علمی 13
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور هیات علمی 4
قرارداد فوق دكتری هیات علمی 35
برگه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی هیات علمی 56
برگه سفرهای خارجی هیات علمی 18
برگه چكیده فرصت مطالعاتی هیات علمی 63
مدارك لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی كه پس از بازگشت باید ارائه شود هیات علمی 76
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی كوتاه مدت هیات علمی 57
برگه برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 14
گزارش یكساله پیشرفت كار برنامه‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 19
گزارش سه‌ماهه پیشرفت كار طرح‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 50
برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دكتری برای عناوین اعلام شده در جراید هیات علمی 6
کاربرگ تقاضای صدور معرفی‌نامه همکار تحقیقاتی هیات علمی 26
برگه سند محضری هیات علمی 10
برگه ساخت دستگاه هیات علمی 12
فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری هیات علمی 7
پرسشنامه طرح تحقيقاتی با حمايت مالی بنياد نخبگان هیات علمی 15
برگه درخواست خرید از محل اعتبار پژوهشی هیات علمی 146
برگه شکایت هیات علمی 20
برگه طرح تحقیق پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 615
حکم تصویب موضوع پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 214
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 149
راهنماي نگارش و تدوين پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 453
فرم ارزیابی دفاع ازپايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 196
فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 146
فرم ارزیابی مستندات پژوهشی پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 153