اداره خدمات عمومی


 

از مهمترين وظايف و مسئوليت‌های اداره خدمات عمومی نظارت بر عملكرد شركت‌های طرف قرارداد در امور خدمات، فضای سبز و امور حمل و نقل ( اياب و ذهاب) می‌باشد. اين اداره در جهت حفظ و نگهداری و زيباسازی محوطه دانشگاه در فصول مختلف سال اقدام نموده و امور تشريفات را در برنامه‌هايی كه در مناسبت‌های مختلف برگزار مي‌گردد بر عهده دارد.

شرح وظايف خدمات عمومی

  • انجام امور نقليه ( اياب و ذهاب)، خدمات و فضای سبز
  • انجام امور تشريفات در مناسبت‌ها در امر خدمات
  • نظارت بر عملكرد شركت‌های طرف قرارداد در امور خدمات
  • نظارت بر نظافت محوطه، واحدها و دانشكده‌ها
  • انجام اموری كه از سوی مديريت امور اداری ارجاع می‌شود