افراد


 
 • رسول اندایش
 • مدیر تشکیلات و بهبود روش ها
 • 8288 3033

 • مریم الوانی
 • کارشناس گروه اطلاعات
 • 3146
 • مریم خوشه گیر
 • کاردان تشکیلات و روش ها
 • 3046
 • فهیمه عربی زنجانی
 • رییس گروه تشکیلات و روش ها
 • 3046
 • مرضیه کلائی
 • کارشناس اتوماسیون اداری
 • 3113
 • نصرت مختارباف
 • رییس گروه آموزش کارکنان
 • مژگان نیک بخت
 • کارشناس آموزش کارکنان
 • 4160
 • منیرسادات هجرتی
 • رییس گروه اطلاعات و آمار
 • 3146