معرفی


 

دفتر حقوقی به منظور دفاع از حقوق و منافع دانشگاه در مراجع قضایی، پیشگیری از بروز اختلاف و استیفای حقوق دانشگاه در زمینه انعقاد قراردادهای مختلف با اشخاص حقیقی و حقوقی، کمک به حسن اجرای قوانین در عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه، مستند سازی املاک دانشگاه، دفاع از حقوق مسئولین و کارکنان دانشگاه در مقام اجرای مسئولیت های خود و همچنین ارائه خدمات مشاوره حقوقی به کلیه همکاران دانشگاهی انجام وظیفه می نماید.

اهم وظایف دفتر حقوقی دانشگاه

دفتر حقوقی به منظور اجرای صحیح قوانین در دانشگاه و پیگیری و دفاع از حقوق دانشگاه در مراجع قضایی اعم از حقوقی، کیفری و اداری و همچنین مستند سازی اموال دانشگاه انجام وظیفه می نماید. اهم وظایف این دفتر به شرح ذیل است.

  • نظارت بر مفاد قراردادها، اعم از تنظیم، اصلاح و تأیید کلیه تفاهم نامه ها و قراردادهای دانشگاه
  • پیگیری و دفاع از حقوق دانشگاه، مسئولین و کارکنان آن (در حدود وظایف محوله) در مراجع قضایی و اداری
  • پاسخ به استعلام واحدهای مختلف دانشگاه و شرکت در جلسات کمیسیون مناقصه و مزایده
  • پیگیری و مستندسازی املاک دانشگاه از طریق کمیسیون مستندسازی و ثبت املاک کشور