معرفی


 

دبیرخانه مرکزی دانشگاه یکی از ادارات زیرمجموعه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی است که مسئولیت دریافت، ثبت، توزیع و نظارت کامل در امور مکاتبات و ارجاع آن ها و نیز حفظ و مراقبت در حسن صدور مکاتبات و یا به عبارتی فرآیند و تسهیل گردش مکاتبات اداری درون و برون سازمانی را به عهده دارد.