شرح وظایف


 
  • دريافت و ثبت و توزيع نامه های وارده و صادره
  • توزيع و ارجاع نامه های دريافتی به واحدهای داخلی
  • تكثير بخشنامه ها و اطلاعيه های داخلی كه از سوی رييس دانشگاه و ساير مسئولين صادر می گردد
  • دريافت و مخابره و ارسال كليه دورنويس ها
  • طبقه بندی و كدبندی و بايگانی كليه نامه ها، دورنويس ها و ساير اسناد بر اساس نامه های رسيده و بخشنامه های ارسالی
  • همكاری با دفتر رياست دانشگاه و ... در تشكيل پروندههای راكد و امحاء اوراق زائد و غيرضروری در دبيرخانه
  • نظارت كامل در امور نامه های اداری و ارجاع آنها به واحدهای مربوط و مراقبت در حسن صدور آنها
  • همكاری با مديريت تشكيلات و بهبود روشها دانشگاه در خصوص مكانيزه نمودن بايگانی و كدبندی مكاتبات