اهداف و برنامه‌ها


 
  • تلاشو تقویت در جهت ارتقاء فرآیند مکاتبات الکترونیکی
  • حفظ و مراقبت از اطلاعات مکاتبات درون و برون سازمانی
  • تکریم ارباب رجوع
  • تلاش برای آسان سازی فرآیند مکاتبات جهت تسریع در امر پاسخگویی به مراجعین
  • ارتقاء کیفی و فنی خدمات دهی مراجعین
  • تلاش در یکپارچه سازی اتوماسیون های اداری داخل و خارج از دانشگاه
  • تلاش در جهت حذف مراجعه حضوری مراجعین